ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
122

• หญิง
115

รวม
249


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
132

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
38


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
35

• แผนกวิชาช่างยนต์
22

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการจัดการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
19

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3

• แผนกวิชาสัมพันธ์
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกนายปีโย วงษ์ตั้นหิ้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
ครูประจำนายประเสริฐ ทวีโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ แก้วซัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายประยูร โชโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายคำรณ ด้วงทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายประภาส ตะหรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุภาพ คงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายวิสุทธิ์ โอทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายขวัญชัย จันทรโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายณัฐศรันย์ นวลศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายชัยยะ แซ่เฮง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศุภศักดิ์ แวงวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยังกูร หนูขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายรณฤทธิ์ ปาลภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายณวัฒน์ พูลช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์