ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
124

• หญิง
115

รวม
251


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
130

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
34

• แผนกวิชาช่างยนต์
22

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
21

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการจัดการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
19

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5

• แผนกวิชาสัมพันธ์
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกศาสน์ รอดเนียม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนางฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางวันดี นิตย์โชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายสุรินทร์ คงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางขนิษฐา ประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสาวสุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางบุญเพ็ญ จิตเนียม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสาวอรวรรณ ด้วงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนายชลิต ขุนทิพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนายณัฐเกียรติ สิงหะพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนางสาวศสิกาญจน์ ปานแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญชนก อ่อนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนายอนุวัช นุ่นดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวธนพร อนุมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนางสาวตาณิกา ฤทธิรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาววิภาวินี คำเขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวพัสตราภรณ์ ชัยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวกมลวีย์ จันทโรจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวจารุวรรณ บุญสนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายอดิศร คำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายกฤษกร รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวอนุธิดา เจ้าเห้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญMingxuan LIU
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญZhecheng Sun
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
พนักงานราชการ(สอน)นายบุญทิน ศรีน้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ