ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
122

• หญิง
116

รวม
250


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
125

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
1

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
22

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกศาสน์ รอดเนียม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางวันดี นิตย์โชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสุรินทร์ คงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวสุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางบุญเพ็ญ จิตเนียม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวอรวรรณ ด้วงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายชลิต ขุนทิพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายณัฐเกียรติ สิงหะพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวศสิกาญจน์ ปานแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญชนก อ่อนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายอนุวัช นุ่นดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวธนพร อนุมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวตาณิกา ฤทธิรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิภาวินี คำเขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพัสตราภรณ์ ชัยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกมลวีย์ จันทโรจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจารุวรรณ เรืองเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบุญทิน ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอดิศร คำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษกร รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอนุธิดา เจ้าเห้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์