ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
122

• หญิง
116

รวม
250


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
125

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
1

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
22

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายเอกไชย นวลยัง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณัฐกร อาจทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายปรีชา เหมือนกู้
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางพิมพ์นารา อนุสาร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครู ชำนาญการนางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายพัฒพงศ์ หนูเพลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุเทพ นุชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู เชี่ยวชาญนางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายอธิวัฒน์ ประนอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางทิพวรรณ อินทร์เกตุ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการนายเอกราช ราชราวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกชัย เพ็จเซ่ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายไพโรจน์ ชูด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนางสาววิภาวรรณ แสงขาว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครู ชำนาญการนายสวัสดิ์ หนูแดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายวิรัตร นวลคง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายปีโย วงษ์ตั้นหิ้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางเพ็ญจิรา ธรรมใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูผู้ช่วยนายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนางดรุณี มากทอง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษนายอุดม ชูสังข์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุวรรณี พันโกศล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายไชยเจริญ ยั่งยืน
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนายสุรศักดิ์ นิลวงค์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกศาสน์ รอดเนียม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุชาติ แต้ตระกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนางฐิญาณัฐ ขุนเดช
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสมชาย เนียมสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววิภาดา สายช่วย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายมณฑป ไชยบัณฑิต
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายสุภาพ คงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายโอภาส ทองบุญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนางณัฐญา ชุมโชติ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางบุญเพ็ญ จิตเนียม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสายัณห์ เส้งสุ้น
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางยศรินทร์ คงแก้ว
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายชลิต ขุนทิพย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางดวงใจ ขำดำ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายวิรัตน์ ขุนศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสานันท์ คงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัยณรงค์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางพูนทรัพย์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางกัญจนา เพชรกาฬ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษนายเสกพิสิฐ ทองโอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกัมพล เพชรคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายวุฒนา นุ้ยนุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายพรมพล พรหมปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางจันจิรา ปานดำ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายประวิทย์ ปานศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายพิเชษฐ์ สิงห์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายประเสริฐ ทวีโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจงขจร ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ แก้วซัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายประยูร โชโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายชูชาติ สุชนก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจเร มากสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายชำนาญ ช่วยคุณูปการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายพงษ์ทิพย์ รักพวก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางสาวนิยม รักทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายจรินทร์ เมืองหนู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางธนสร สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมปรารถ ขำดำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนายบัญชา สุรสีห์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรทิพย์ ชูแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายคำรณ ด้วงทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายคำรพ ชุมคล้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางปริยาภัทร บุญมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสถาปนา มีขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษนางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวพภัสสรณ์ ทองแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางวันดี นิตย์โชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนายประเสริฐ ชูมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุรินทร์ คงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายธนาศักดิ์ แก้วฉีด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายสดายุ พลสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายปวิช คงศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวสุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
ครู ชำนาญการนายนรินทร์ ดำนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
ครู ชำนาญการนางสาวอรวรรณ ด้วงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายสุวิจักขณ์ ดวงแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางบุษรา เตี้ยวเนี่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายวิสุทธิ์ โอทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวพิราพร สุขวนิช
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนายณรงค์ศักดิ์ ขำผุด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางพิชญรัตน์ โอทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูนายอุเทน คงเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูนายณัฐเกียรติ สิงหะพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูนายศีลวัต ก้องเจริญกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายปรเมศร์ รอดราวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวสุอาพร เส้งสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนายขวัญชัย จันทรโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายอนุวัฒน์ มณีพรหม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูผู้ช่วยนายณัฐศรันย์ นวลศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายคำรณ ทองดีเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายชัยวัฒน์ ไชยโห
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวชลธิดา ฤทธิเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายวีรเดช มณีพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วยนายพีรพัฒน์ แก้วพริ้ง
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูผู้ช่วยนางสาวศสิกาญจน์ ปานแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญชนก อ่อนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายอนุวัช นุ่นดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวธนพร อนุมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวสร้อยสุนีย์ รามปลอด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนางสาวมุกดา หนูพุ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูนางขวัญธิดา ช่วยเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนาย วีรพงศ์ เส้งเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนางสาวสมฤดี เม่าทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวพุทธิพร สุทธิปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนางสาวตาณิกา ฤทธิรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวอาทินี บุญวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู
ข้าราชการพลเรือนนางสาวสุพิศ เมืองราม
ข้าราชการพลเรือน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้างนายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายบุญเลิศ ชูนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสุพัตรา สุรสีห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนายเพ็ชร บุญรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวพัชรา ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายเดชาภพ ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)นางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวMr. HAMADUKAN SALAE
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวชมณพรรษ จายุพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายธนภัทร เพชรย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวอัจจิมา ชนะกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายณัฐวุฒิ สายแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาววิภาวินี คำเขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพัสตราภรณ์ ชัยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกมลวีย์ จันทโรจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจารุวรรณ เรืองเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบุญทิน ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุรชัย มีมุสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธวัชชัย ใหม่สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวสุวรรณี ยูงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภศักดิ์ แวงวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยังกูร หนูขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอภิวัฒน์ มีมุสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายรณฤทธิ์ ปาลภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิศร คำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษกร รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปจารีย์ ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอนายณวัฒน์ พูลช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวีรภัทร ปล้องใหม่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวอนุธิดา เจ้าเห้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพิชญ์อาภา จิตบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวศิริวรรณ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายเฮนรี่ ดาลาแกน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ลูกจ้างประจำนายสุดใจ บุญยัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมชาย สงรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายเสริมยศ ทองใส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวกิจติมา ช่วยกลับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายวุฒิกร ทองไสย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายเอกนฤน อนันตาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางภัทลักษณ์ ไทรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจุฑาพร คงชุม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปิยวรรณ เล็กพุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชูเกียรติ นวลละออง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายศราวุธ ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวจิราภรณ์ บุญแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววาสนา ศรีพิทักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอาลิตา มาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอุไรวรรณ พจนะกนกกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศุภกานต์ เส้งทับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวทัศวรรณ แก้วเนตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวทิพวดี ยิ่งดำนุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวมณฑาทิพย์ จันดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นายอดิศักดิ์ สุกใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางชลธิชา เส้งสุ้น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวสุกัลยา ช่วยยก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวปรีดา คงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวธัญญรัตน์ เส้งสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิทวัฒน์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสุดรัก ศรีศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประวิตร ปราบปัญจะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายณัฐนนท์ บรมพิชัยชาติกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายธนโชติ อินริสพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวฟัตมาวาตี สันนก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาววศิวรรณ มีเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสกุลรัตน์ สำแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายวิเชียร ไข่ขวัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายทวีศิลป์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน)นายอาชนเทพ ชาติปัญญากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางจุฑามาศ คงเทพ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายสมคิด ไวยรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายไพบูลย์ ไหมสุข
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายสุวิทย์ เตยแก้ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
พนักงานราชการ(ปฏิบัติ)นางสาวน้ำฝน คงจัน
พนักงานราชการ(ปฏิบัติ) งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครูฝึกสอนนายณัฐภัทร คงเกลี้ยง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสุคนธ์ธา เชื้อบ้านเกาะ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณณัฎฐ์ เมืองสง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรสนันท์ ซังเรือง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน