ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
122

• หญิง
115

รวม
249


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
132

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
38


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
35

• แผนกวิชาช่างยนต์
22

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
14

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการจัดการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
19

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2

• งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3

• แผนกวิชาสัมพันธ์
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายเอกไชย นวลยัง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณัฐกร อาจทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายปรีชา เหมือนกู้
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนายชำนาญ ช่วยคุณูปการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุเทพ นุชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู เชี่ยวชาญนางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนายอธิวัฒน์ ประนอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษนางทิพวรรณ อินทร์เกตุ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการนายเอกราช ราชราวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกชัย เพ็จเซ่ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษนายไพโรจน์ ชูด้วง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนางสาววิภาวรรณ แสงขาว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครู ชำนาญการนายวิรัตร นวลคง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายปีโย วงษ์ตั้นหิ้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางยศรินทร์ คงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการ
ครูนางเพ็ญจิรา ธรรมใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูผู้ช่วยนายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนางดรุณี มากทอง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษนายอุดม ชูสังข์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุวรรณี พันโกศล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ แก้วซัง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุรศักดิ์ นิลวงค์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกศาสน์ รอดเนียม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุชาติ แต้ตระกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนางฐิญาณัฐ ขุนเดช
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายสมชาย เนียมสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววิภาดา สายช่วย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษนายมณฑป ไชยบัณฑิต
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุภาพ คงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนางสาวสุธิสา ชูเชิด
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางณัฐญา ชุมโชติ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางบุญเพ็ญ จิตเนียม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายสายัณห์ เส้งสุ้น
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายชลิต ขุนทิพย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนางดวงใจ ขำดำ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนิรมล เดชเหมือน
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูประจำนายสานันท์ คงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัยณรงค์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนายกัมพล เพชรคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายพรมพล พรหมปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางจันจิรา ปานดำ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายประวิทย์ ปานศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายพิเชษฐ์ สิงห์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายประเสริฐ ทวีโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจงขจร ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายประยูร โชโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจเร มากสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายพัฒพงศ์ หนูเพลา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายพงษ์ทิพย์ รักพวก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางสาวนิยม รักทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายจรินทร์ เมืองหนู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางวิจิตรา สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมปรารถ ขำดำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนายบัญชา สุรสีห์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรทิพย์ ชูแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายคำรณ ด้วงทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายคำรพ ชุมคล้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางปริยาภัทร บุญมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษนายสถาปนา มีขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางพัชรีย์ บัวราษฎร์
ครูประจำ แผนกวิชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการพิเศษนางนัฐฐิยา เพชรรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการนางสาวพภัสสรณ์ ทองแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางวันดี นิตย์โชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนายประเสริฐ ชูมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุรินทร์ คงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายสวัสดิ์ หนูแดง
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนางขนิษฐา ประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายธนาศักดิ์ แก้วฉีด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายสดายุ พลสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายปวิช คงศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายโอภาส ทองบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนางสาวสุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
ครู ชำนาญการนายนรินทร์ ดำนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
ครู ชำนาญการนางสาวอรวรรณ ด้วงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนายเชวง เรืองสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายสุวิจักขณ์ ดวงแป้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางบุษรา เตี้ยวเนี่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครู ชำนาญการนางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนายโรจน์รุ่ง ทองสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายวิสุทธิ์ โอทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวพิราพร สุขวนิช
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูนายณรงค์ศักดิ์ ขำผุด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวพิชญรัตน์ พรมชู
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูนายอุเทน คงเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูนายณัฐเกียรติ สิงหะพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูนางณิชชา กองเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายศีลวัต ก้องเจริญกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายปรเมศร์ รอดราวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนางสาวขวัญใจ สีตอง
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการ
ครูนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวสุอาพร เส้งสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนายขวัญชัย จันทรโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายอนุวัฒน์ มณีพรหม
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูผู้ช่วยนายณัฐศรันย์ นวลศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายคำรณ ทองดีเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วยนายชัยวัฒน์ ไชยโห
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวชลธิดา ฤทธิเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูผู้ช่วยนายวีรเดช มณีพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วยนายพีรพัฒน์ แก้วพริ้ง
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูผู้ช่วยนางสาวศสิกาญจน์ ปานแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญชนก อ่อนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนายอนุวัช นุ่นดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวธนพร อนุมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนางสาวมุกดา หนูพุ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูนางขวัญธิดา ช่วยเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายวีรพงศ์ เส้งเพ็ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนางสาวสมฤดี เม่าทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวพุทธิพร สุทธิปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนางสาวตาณิกา ฤทธิรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วยนางสาวกัญญ์ณัชชาชนก ไกรสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวธัญรัตน์ แสงสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายวรสิทธิ์ คงประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนายชัยยะ แซ่เฮง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ รัตนคช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายฐานันดร์ สุทธิศักดา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูผู้ช่วยนางสาวอาทินี บุญวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครู
ข้าราชการพลเรือนนางสาวสมศิริ ทองสมณ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูอัตราจ้างนายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายบุญเลิศ ชูนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสุพัตรา สุรสีห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนายเพ็ชร บุญรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการนางสาวพัชรา ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายเดชาภพ ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)นางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวMr. HAMADUKAN SALAE
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนางสาวอัจจิมา ชนะกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาววิภาวินี คำเขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวพัสตราภรณ์ ชัยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวกมลวีย์ จันทโรจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวจารุวรรณ บุญสนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายสุรชัย มีมุสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธวัชชัย ใหม่สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวสุวรรณี ยูงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภศักดิ์ แวงวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยังกูร หนูขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอภิวัฒน์ มีมุสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายรณฤทธิ์ ปาลภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิศร คำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายกฤษกร รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางชลธิชา เส้งสุ้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวปจารีย์ ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอนางสาวรัตนาวดี หยงสตาร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปฐมาพงศ์ เพชรคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปฏิภาณ ทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายกีรติ มูณีวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายณวัฒน์ พูลช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวีรภัทร ปล้องใหม่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวอนุธิดา เจ้าเห้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวศิริวรรณ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานหะมะดูกัน สาแล๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายเฮนรี่ ดาลาแกน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังMingxuan LIU
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบZhecheng Sun
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ลูกจ้างประจำนายสุดใจ บุญยัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมชาย สงรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวกิจติมา ช่วยกลับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายวุฒิกร ทองไสย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายเอกนฤน อนันตาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจุฑาพร คงชุม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปิยวรรณ เล็กพุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชูเกียรติ นวลละออง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายศราวุธ ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวจิราภรณ์ บุญแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววาสนา ศรีพิทักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอุไรวรรณ พจนะกนกกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศุภกานต์ เส้งทับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวมณฑาทิพย์ รองเลื่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นายอดิศักดิ์ สุกใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสุกัลยา ช่วยยก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวปรีดา คงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิทวัฒน์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประวิตร ปราบปัญจะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายณัฐนนท์ บรมพิชัยชาติกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายธนโชติ อินริสพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวฟัตมาวาตี สันนก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาววศิวรรณ มีเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางกนกพร ก้องเจริญกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวศศิรมณ เพชรเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวมนต์นภา อาจทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายจิระวุฒิ คุรุปัญญา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายโกวิทย์ หนูชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวอรุณรัตน์ บุญโญประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวกรกนก สิงหพล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวรัชตะ ตันสุริยะวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายทวีศิลป์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน)นายอาชนเทพ ชาติปัญญากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางจุฑามาศ คงเทพ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายสมคิด ไวยรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายไพบูลย์ ไหมสุข
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนายสุวิทย์ เตยแก้ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายบุญทิน ศรีน้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
พนักงานราชการ(ปฏิบัติ)นางภัทลักษณ์ ไทรงาม
พนักงานราชการ(ปฏิบัติ) งานวัดผลและประเมินผลนางสาวน้ำฝน คงจัน
พนักงานราชการ(ปฏิบัติ) งานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง