ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.111101

ปวช.1การตลาดการตลาด22729

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21719

ปวช.1การบัญชีการบัญชี48185

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม36265

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ226688

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล43144

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง801292

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง28028

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1049113

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1581159

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์241236

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์451257

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ01616

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์3811

ปวช.1โยธาโยธา191736

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ123345

ปวช.2การตลาดการตลาด32326

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11718

ปวช.2การบัญชีการบัญชี56974

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม42529

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ145670

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล44044

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง501060

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง15116

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง87996

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1250125

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์31738

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์35439

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ189

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.2โยธาโยธา201030

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62430

ปวช.322101

ปวช.3การตลาดการตลาด02929

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.3การบัญชีการบัญชี9105114

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม34144

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ044

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์101

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ264571

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล51051

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง36339

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง13013

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1051106

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1510151

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22123

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์31738

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์123

ปวช.3โยธาโยธา22628

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21416

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป178

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ11617

ปวส.1การตลาดการตลาด23032

ปวส.1การบัญชีการบัญชี893101

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม42832

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82634

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15015

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล45045

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ15116

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์58058

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ23023

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ404

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์28836

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม9110

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101828

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง40343

ปวส.1โยธาโยธา10414

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31215

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11011

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป178

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ178

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.2การตลาดการตลาด54045

ปวส.2การบัญชีการบัญชี3118121

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม52126

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ142741

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์707

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11011

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล52052

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์69069

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม606

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ25025

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์321143

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13114

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ41620

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า101

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง38038

ปวส.2โยธาโยธา20424

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61420

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม15116

ไม่ระบุข้อมูล1ไฟฟ้า011

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง14014


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1550374924

ปวช.2442268710

ปวช.3475266741

ปวส.1295247542

ปวส.2330279609

ไม่ระบุข้อมูล011

ป.ตรี.214014

รวม210614353541