ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.111101

ปวช.1การตลาดการตลาด23133

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31821

ปวช.1การบัญชีการบัญชี58691

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม36366

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ256792

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล48149

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9013103

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง32032

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1189127

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1831184

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์241236

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์491665

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ11617

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์3811

ปวช.1โยธาโยธา221840

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ123345

ปวช.2การตลาดการตลาด32326

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11819

ปวช.2การบัญชีการบัญชี57075

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม42731

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ145872

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล47047

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง491059

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง16117

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง89998

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1310131

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์32739

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์38442

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ189

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.2โยธาโยธา211132

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72330

ปวช.322101

ปวช.3การตลาดการตลาด02929

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.3การบัญชีการบัญชี9103112

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม44145

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ044

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์101

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ234972

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล53053

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง36339

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง14014

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1121113

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1600160

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23124

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์35742

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์123

ปวช.3โยธาโยธา23629

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21416

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป178

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ11617

ปวส.1การตลาดการตลาด33033

ปวส.1การบัญชีการบัญชี8101109

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม43236

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82735

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15015

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล48048

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ15116

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์59059

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ26026

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ404

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์28836

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม9110

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121830

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง42345

ปวส.1โยธาโยธา10414

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31316

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12012

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป178

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ178

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.2การตลาดการตลาด54045

ปวส.2การบัญชีการบัญชี3118121

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม52328

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ142842

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์707

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11011

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล55055

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์70070

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม606

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ26026

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์331043

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13114

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ41620

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า101

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง37037

ปวส.2โยธาโยธา22426

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61420

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม15116

ไม่ระบุข้อมูล1ไฟฟ้า011

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง14014


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.16213921013

ปวช.2459274733

ปวช.3498268766

ปวส.1308261569

ปวส.2337281618

ไม่ระบุข้อมูล011

ป.ตรี.214014

รวม223714773714