ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด32528

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11920

ปวช.1การบัญชีการบัญชี57681

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม43034

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ195978

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล50050

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง531063

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง22123

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1019110

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1420142

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์33740

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์40545

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ1910

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.1โยธาโยธา241236

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ122638

ปวช.222101

ปวช.2การตลาดการตลาด12425

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว178

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9100109

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม54045

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ243862

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล39039

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง34337

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง808

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง92193

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1250125

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์17017

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30737

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์033

ปวช.2โยธาโยธา19625

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21315

ปวช.3การตลาดการตลาด22325

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว077

ปวช.3การบัญชีการบัญชี57378

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม22224

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ044

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์112

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ134558

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล55156

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง28230

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง10010

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์303

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง77582

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1210121

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์34539

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30636

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ088

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์112

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์101

ปวช.3โยธาโยธา15217

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21315

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป178

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ3710

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01313

ปวส.1การตลาดการตลาด63844

ปวส.1การบัญชีการบัญชี4120124

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม52227

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152843

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12012

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล41041

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์67067

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ23023

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์32941

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม11112

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ41620

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง36036

ปวส.1โยธาโยธา19423

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71522

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12012

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง101

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป11516

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป011

ปวส.2การตลาดการตลาด32528

ปวส.2การบัญชีการบัญชี8123131

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41721

ปวส.2การโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม022

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53338

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์707

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12214

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล55055

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์61061

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11011

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ23023

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์23629

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม15116

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ51318

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า101

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง70171

ปวส.2โยธาโยธา20121

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ189

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม314

ป.ตรี.1เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง13013

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง22022


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1511293804

ปวช.2407245652

ปวช.3400218618

ปวส.1298280578

ปวส.2331249580

ป.ตรี.113013

ป.ตรี.222022

รวม198212853267