ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด23234

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31821

ปวช.1การบัญชีการบัญชี68692

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม36366

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ267298

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล50151

ปวช.1ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ101

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9113104

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง33033

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1199128

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1871188

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์251237

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์511667

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ11617

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์3811

ปวช.1โยธาโยธา242044

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ143145

ปวช.2การตลาดการตลาด32528

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11819

ปวช.2การบัญชีการบัญชี57075

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม42731

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ145973

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล47047

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง501060

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง16117

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง949103

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1340134

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์32739

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์39443

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ189

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.2โยธาโยธา221133

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ92635

ปวช.3การตลาดการตลาด22830

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.3การบัญชีการบัญชี9103112

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม54247

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ044

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์101

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ254772

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล57057

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง36339

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง14014

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1131114

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1620162

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23124

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์35742

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์123

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์101

ปวช.3โยธาโยธา23629

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป178

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ11617

ปวส.1การตลาดการตลาด33134

ปวส.1การบัญชีการบัญชี6105111

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม43236

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82735

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15015

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล50050

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ15116

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์60060

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ27027

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ404

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์29837

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม9110

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111930

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง43346

ปวส.1โยธาโยธา10414

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31417

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12012

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป1910

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป011

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ279

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01313

ปวส.2การตลาดการตลาด74047

ปวส.2การบัญชีการบัญชี4121125

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม52328

ปวส.2การโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม022

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152944

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์707

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11011

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล57057

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์72072

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม606

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ28028

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์341145

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13114

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ41721

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า101

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง38038

ปวส.2โยธาโยธา23427

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71421

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม15116

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง14014


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.16393981037

ปวช.2472280752

ปวช.3509264773

ปวส.1311268579

ปวส.2352293645

ป.ตรี.214014

รวม229715033800