ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด43034

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว12021

ปวช.1การบัญชีการบัญชี58186

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม43135

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ196180

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล59059

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง601373

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง31132

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1089117

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1530153

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์33740

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์40545

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ21012

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.1โยธาโยธา251237

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ132639

ปวช.222101

ปวช.2การตลาดการตลาด22628

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.2การบัญชีการบัญชี11103114

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม64046

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ243963

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล41041

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง35338

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง808

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง92193

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1330133

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์17017

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์29736

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์033

ปวช.2โยธาโยธา20727

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21416

ปวช.3การก่อสร้างก่อสร้าง505

ปวช.3การตลาดการตลาด22426

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว077

ปวช.3การบัญชีการบัญชี57580

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม22325

ปวช.3การโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว011

ปวช.3การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม033

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ044

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์112

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ124456

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์10010

ปวช.3เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11011

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล53154

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง27229

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง11011

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์303

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง81687

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1300130

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์33538

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30636

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ088

ปวช.3ผ้าและเครื่องแต่งกายตัดเย็บเสื้อผ้า011

ปวช.3ผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบเสื้อผ้า011

ปวช.3พณิชยการการขาย044

ปวช.3พณิชยการการบัญชี044

ปวช.3พณิชยการการเลขานุการ011

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ055

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์213

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์213

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง202

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์415

ปวช.3โยธาโยธา16218

ปวช.3โลหะการเชื่อมโลหะ303

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21315

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป189

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ3710

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01313

ปวส.1การตลาดการตลาด74047

ปวส.1การบัญชีการบัญชี4128132

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม52328

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ162844

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14014

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล52052

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์69069

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ28028

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์351146

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม11112

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ61622

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง38038

ปวส.1โยธาโยธา22527

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71724

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม13013

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง101

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป11617

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป011

ปวส.2การตลาดการตลาด32528

ปวส.2การบัญชีการบัญชี9126135

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41721

ปวส.2การโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม022

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53439

ปวส.2เครื่องกลเทคนิคยานยนต์707

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง12214

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล58058

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ202

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์63063

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม12012

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ23023

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์23730

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม15116

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ51318

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า303

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง72173

ปวส.2โยธาโยธา21122

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ189

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม314

ป.ตรี.1เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง13013

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง22022


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1558311869

ปวช.2422254676

ปวช.3447244691

ปวส.1331297628

ปวส.2343255598

ป.ตรี.113013

ป.ตรี.222022

รวม213613613497