ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
125

• หญิง
117

รวม
244


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
44


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
5

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
2

• งานทะเบียน
4

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
15

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
5

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางโสภา ทองแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทิพวรรณ อินทร์เกตุ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาววิภาวรรณ แสงขาว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางกัญจนา เพชรกาฬ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.สุธิสา แก้วนุ้ย
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางพรทิพย์ โยธิน
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางพูนทรัพย์ มีมาก
หัวหน้างาน งานบัญชีนางอวยพร ฤทธิศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางวิไล มหาสุวรรณ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางกนกวดี บำรุงศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครองนางภิรมย์ นุดล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางจันจิรา ปานดำ
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารนางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน

นางอวัสดา คังคะโน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวชิราภรณ์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนภาพร ลายพยัคฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิรมล เกสรา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กิ่งไพร ทองชูดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปณิดา โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานพรทิพย์ ชูแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางอติยา วังวราวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางธนสร สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางณัฐญา ชุมโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางพิมพ์นารา อนุสาร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางดรุณี มากทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวนิยม รักทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางจำเรียง เนตรนพรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการกุหลาบ ธรฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววิภาดา สายช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอฎารัตน์ บุญมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสุวรรณี พันโกศล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวปิยทิพย์ อินทร์อักษร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวสุพิศ เมืองราม
ข้าราชการพลเรือน งานอาคารสถานที่

นางวิลาศ เทอดทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุชีลา ทิพย์วารีรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดปิยนุช สงสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชมณพรรษ จายุพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอรวิภา เรืองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางบุญช่วย ไข่ขวัญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ปิยวรรณ เล็กพุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ศุภนาถ ท้วมศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางวาสนา จิตรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวเกศราภรณ์ ศรีละมุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาววาสนา ศรีพิทักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางอุไรวรรณ บุญเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางชลิดา เพชรจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวจริยา เรืองเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวสุคนธ์ กลิ่นมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอภิญญา ศิริวัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)ธนัญชนก แก้วเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนพวรรณ แซ่เอี้ยว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวภคมน ยอแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววศิวรรณ มีเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิจติมา ช่วยกลับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางสาววิจิตรา อินทรวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางพจมา ส่งด้วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวมาริยา ศรีสมานุวัตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวจิราภรณ์ บุญแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายในางสาวอารักษ์ นุ่นแจ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางนงนุช ชูแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางภัทลักษณ์ ไทรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางสุพัตรา สุรสีห์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)นางสาวน้ำฝน คงจัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางจุฑามาศ คงเทพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่