ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
136

• หญิง
131

รวม
270


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
66

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
123

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
57


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
14

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
13

• แผนกวิชาช่างโยธา
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
13

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
19

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
4

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
1

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
1

• งานทะเบียน
5

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
2

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
2

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
1

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
1

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางจำเรียง เนตรนพรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววิภาวรรณ แสงขาว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางกัญจนา เพชรกาฬ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางพูนทรัพย์ มีมาก
หัวหน้างาน งานบัญชีนางอวยพร ฤทธิศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกนกวดี บำรุงศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางจันจิรา ปานดำ
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร

นางอวัสดา คังคะโน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวชิราภรณ์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรทิพย์ โยธิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนภาพร ลายพยัคฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิรมล เกสรา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กิ่งไพร ทองชูดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุธิสา แก้วนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปณิดา โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานพรทิพย์ ชูแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวอติยา นวลศรีทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางธนสร สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางวิไล เอกชน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทพร เที่ยงธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางภิรมย์ นุดล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางณัฐญา ชุมโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาววริยดา บริพันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางวิไล มหาสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางพิมพ์นารา อนุสาร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางดรุณี มากทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางนิยม พันธุรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางลัดดา หนูเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวศิวัช ทองศรีชุม
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางโสภา ทองแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวอมรรัตน์ นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการกุหลาบ ธรฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววิภาดา สายช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวอารีวรรณ แซ่โค้ว
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางโสภาภรณ์ พิศุทธางกูร
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการทิพวรรณ อินทร์เกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสุนา สุรัตนเมธากุล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสุวรรณี พันโกศล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพิศ เมืองราม
ข้าราชการพลเรือน งานอาคารสถานที่

นางวิลาศ เทอดทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวัชรีภรณ์ ชูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภรณ์ทิพย์ ผุดดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุชีลา ทิพย์วารีรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดปิยนุช สงสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชมณพรรษ จายุพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางศรีสุดา รัตนวิไล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอรวิภา เรืองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชลิศรา แก้วประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางบุญช่วย ไข่ขวัญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางวาสนา จิตรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางอุไรวรรณ บุญเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางชลิดา เพชรจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวสุคนธ์ กลิ่นมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมณฑา พรหมมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอภิญญา ศิริวัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางจำเนียร สังข์แก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจันทร์จิรา บัวเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิจติมา ช่วยกลับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางพจมา ส่งด้วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวอารักษ์ นุ่นแจ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางนงนุช ชูแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนปัทมา หนูหิ้ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางภัทลักษณ์ ไทรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

ปิยวรรณ เล็กพุ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ศุภนาถ ท้วมศรี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจริยา เรืองเทพ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีปิ่นอนงค์ ปานเพชร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)ธนัญชนก แก้วเสน
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนพวรรณ แซ่เอี้ยว
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวภคมน ยอแสง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววศิวรรณ มีเสียง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธัญภัทร บุญแสง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิจิตรา อินทรวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางสาวมาริยา ศรีสมานุวัตร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวจิราภรณ์ บุญแสง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายในางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุพัตรา สุรสีห์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางจุฑามาศ คงเทพ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ