ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
126

• หญิง
120

รวม
257


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
57


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
5

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
2

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
15

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
5

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายประสงค์ อยู่ทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการศิริวัฒน์ รักสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสมหมาย รอดเนียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธนิต แท่นปาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประเสริฐ ทวีโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประวิทย์ ปานศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายมณฑป ไชยบัณฑิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิรัตน์ ขุนศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสุเทพ นุชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายกำจร รุ่งประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายสิน ช่วยสกุล
หัวหน้างาน งานการเงินนายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุนายคำรพ ชุมคล้าย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่สุรินทร์ คงทอง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนายพงษ์ทิพย์ รักพวก
หัวหน้างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชูชาติ สุชนก
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสมชาย เนียมสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมศักดิ์ แก้วซัง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นายสุภาพ คงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นายเอกศาสน์ รอดเนียม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายในายสุชาติ แต้ตระกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายอุดม ชูสังข์
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นายอุเทน คงเทพ
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นายเอกราช ราชราวี
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นายสุรศักดิ์ นิลวงค์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายไชยเจริญ ยั่งยืน
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารนายสุวิทย์ เตยแก้ว
หัวหน้างาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

นายจำเริญ ธีรัชกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสหชาติ สุดเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจษฎา นารี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเสกพิสิฐ ทองโอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายประยูร โชโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์คำรณ ด้วงทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายหรอหมาน นกแอนหมาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเสรี ไชยรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายขวัญชัย จันทรโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมจิตร์ หนูเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอัมพร ศรีนาค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุรชัย เหล็มปาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวุฒนา นุ้ยนุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกัมพล เพชรคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายไพโรจน์ ชูด้วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวานิต ศิริพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายปรีชา รานวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายบุญชุบ คงพ่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพรมพล พรหมปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิเชษฐ์ สิงห์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายจเร มากสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพัฒพงศ์ หนูเพลา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสถาปนา มีขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชำนาญ ช่วยคุณูปการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาศักดิ์ แก้วฉีด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิเชษฐ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสานันท์ คงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจงขจร ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายประเสริฐ ชูมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิชาญ มีสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทศพล กลิ่นศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยณรงค์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจรินทร์ เมืองหนู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิรัตร นวลคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุวินิจ ฤทธิวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายบัญชา สุรสีห์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอธิวัฒน์ ประนอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโอภาส ทองบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปรเมศร์ รอดราวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมใจ พูนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชาญ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสดายุ พลสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายฉันณัฐ ชนะสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายเอกชัย เพ็จเซ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนรินทร์ ดำนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายอภิเดช ยาชะรัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศรราม บุญเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกฤษพล ช่วยแท่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธิติพงษ์ หน้องมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุมาศ จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชัชวิน กันภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพงษ์ พรสัทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอดิเทพ บุญรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิวัฒน์ แก้วกายศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังMr. AFIQ IZZAT AFIQ IZZAT
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธนภัทร เพชรย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวัชรินทร์ สงสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายประเสริฐ คงฉิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายณัฐปคัลภ์ เสือพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายอาชนเทพ ชาติปัญญากร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายบุญเลิศ ชูนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายเดชาภพ ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภานุกร อ่อนประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายบุญส่ง จิตรพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายชอบ อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสุดใจ บุญยัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมชาย สงรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายกิตติ ศิริธร
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายเสริมยศ ทองใส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายเอกนฤน อนันตาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นายวิเชียร ไข่ขวัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเอกชัย หนูทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายทวีศิลป์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชูเกียรติ นวลละออง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายไกรวิชญ์ ไกรบำรุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายศราวุธ ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายถาวรศักดิ์ อ่อนประสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวุฒิกร ทองไสย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)

นายสมคิด ไวยรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไพบูลย์ ไหมสุข
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นายคมกฤต จันคง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายฐานันต์ ราชเล็ก
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิษณุ แก้วสิทธิ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอภิชัย อุ่นชู
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์