ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
126

• หญิง
120

รวม
257


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
57


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
5

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
2

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
15

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
5

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เธญเธŠเธตเธงเธจเธถเธเธฉเธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ—เธงเธดเธ เธฒเธ„เธต


นายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ธนัญชนก แก้วเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชูชาติ สุชนก
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายกัมพล เพชรคง
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมคิด ไวยรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายประยูร โชโต
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไชยเจริญ ยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสถาปนา มีขาว
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอธิวัฒน์ ประนอม
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุเทพ นุชิต
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีพรทิพย์ ชูแสง
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุภาพ คงจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายมณฑป ไชยบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายเอกราช ราชราวี
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไพโรจน์ ชูด้วง
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายประเสริฐ ชูมี
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายหรอหมาน นกแอนหมาน
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายเอกชัย เพ็จเซ่ง
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสหชาติ สุดเรือง
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชัชวิน กันภัย
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีปิยนุช สงสุรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี