ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
136

• หญิง
131

รวม
270


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
66

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
123

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
57


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
14

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
13

• แผนกวิชาช่างโยธา
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
13

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
19

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
4

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
1

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
1

• งานทะเบียน
5

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
2

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
2

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
1

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
1

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางจำเรียง เนตรนพรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสิน ช่วยสกุล
หัวหน้างาน งานการเงินนางพูนทรัพย์ มีมาก
หัวหน้างาน งานบัญชีนางอวยพร ฤทธิศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายพงษ์ทิพย์ รักพวก
หัวหน้างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นางกนกวดี บำรุงศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภาพ คงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นายวุฒนา นุ้ยนุ่น
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นายเอกราช ราชราวี
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นางจันจิรา ปานดำ
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารนายสุวิทย์ เตยแก้ว
หัวหน้างาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

นางพรทิพย์ โยธิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุรินทร์ คงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสหชาติ สุดเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจษฎา นารี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเสกพิสิฐ ทองโอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายหรอหมาน นกแอนหมาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเสรี ไชยรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิโรจน์ ภักดีสังข์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอัมพร ศรีนาค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสำเริง จันคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปณิดา โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอานนท์ ทองแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายปรีชา รานวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายบุญชุบ คงพ่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพรมพล พรหมปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายคำรพ ชุมคล้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาศักดิ์ แก้วฉีด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมพร วุฒิโยธิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปรีชา หนูชู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจงขจร ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิชาญ มีสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยณรงค์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอติยา นวลศรีทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชูศักดิ์ บำรุงศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสุวินิจ ฤทธิวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโอภาส ทองบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปรเมศร์ รอดราวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชาญ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสดายุ พลสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางวิไล เอกชน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทพร เที่ยงธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางณัฐญา ชุมโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางพิมพ์นารา อนุสาร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางลัดดา หนูเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการว่าที่ ร.ต. เจริญจิตต์ บาลทิพย์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกุหลาบ ธรฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางโสภาภรณ์ พิศุทธางกูร
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายอุเทน คงเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพิศ เมืองราม
ข้าราชการพลเรือน งานอาคารสถานที่

นางวิลาศ เทอดทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวัชรีภรณ์ ชูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอภิเดช ยาชะรัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกฤษพล ช่วยแท่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธิติพงษ์ หน้องมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุมาศ จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิเทพ บุญรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิวัฒน์ แก้วกายศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังMr. AFIQ IZZAT AFIQ IZZAT
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายไพบูลย์ ไหมสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายบุญเลิศ ชูนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายภานุกร อ่อนประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายชมณพรรษ จายุพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางศรีสุดา รัตนวิไล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายกชกร ท่องคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเอกนฤน อนันตาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางวาสนา จิตรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางอุไรวรรณ บุญเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางชลิดา เพชรจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายศราวุธ ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวจันทร์จิรา บัวเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)ปัทมา หนูหิ้ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางภัทลักษณ์ ไทรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นายวุฒิกร ทองไสย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

ปิยวรรณ เล็กพุ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวภคมน ยอแสง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิจิตรา อินทรวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุพัตรา สุรสีห์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสมคิด ไวยรัตน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางจุฑามาศ คงเทพ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายคมกฤต จันคง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายฐานันต์ ราชเล็ก
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์