ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
126

• หญิง
120

รวม
257


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
57


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
5

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
2

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
15

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
5

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทิพวรรณ อินทร์เกตุ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางพรทิพย์ โยธิน
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายสิน ช่วยสกุล
หัวหน้างาน งานการเงินนางพูนทรัพย์ มีมาก
หัวหน้างาน งานบัญชีนายคำรพ ชุมคล้าย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางอวยพร ฤทธิศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สุรินทร์ คงทอง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนายพงษ์ทิพย์ รักพวก
หัวหน้างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นางกนกวดี บำรุงศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครองนายสุภาพ คงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นายอุเทน คงเทพ
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นายเอกราช ราชราวี
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นางจันจิรา ปานดำ
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารนายสุวิทย์ เตยแก้ว
หัวหน้างาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์นางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน

นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสหชาติ สุดเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจษฎา นารี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเสกพิสิฐ ทองโอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายหรอหมาน นกแอนหมาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเสรี ไชยรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายอัมพร ศรีนาค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวุฒนา นุ้ยนุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปณิดา โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายปรีชา รานวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายบุญชุบ คงพ่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพรมพล พรหมปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาศักดิ์ แก้วฉีด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจงขจร ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิชาญ มีสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยณรงค์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางอติยา วังวราวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุวินิจ ฤทธิวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโอภาส ทองบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปรเมศร์ รอดราวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชาญ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสดายุ พลสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางณัฐญา ชุมโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางพิมพ์นารา อนุสาร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางจำเรียง เนตรนพรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการกุหลาบ ธรฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอฎารัตน์ บุญมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวปิยทิพย์ อินทร์อักษร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวสุพิศ เมืองราม
ข้าราชการพลเรือน งานอาคารสถานที่

นางวิลาศ เทอดทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอภิเดช ยาชะรัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศรราม บุญเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกฤษพล ช่วยแท่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธิติพงษ์ หน้องมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุมาศ จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิเทพ บุญรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิวัฒน์ แก้วกายศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังMr. AFIQ IZZAT AFIQ IZZAT
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชรินทร์ สงสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายบุญเลิศ ชูนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายภานุกร อ่อนประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชมณพรรษ จายุพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ปิยวรรณ เล็กพุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเอกนฤน อนันตาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางวาสนา จิตรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางอุไรวรรณ บุญเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางชลิดา เพชรจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายศราวุธ ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวภคมน ยอแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายถาวรศักดิ์ อ่อนประสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววศิวรรณ มีเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิจิตรา อินทรวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางภัทลักษณ์ ไทรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางสุพัตรา สุรสีห์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นายวุฒิกร ทองไสย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)

นายสมคิด ไวยรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไพบูลย์ ไหมสุข
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางจุฑามาศ คงเทพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นายคมกฤต จันคง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายฐานันต์ ราชเล็ก
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์