ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
133

• หญิง
123

รวม
260


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
62

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
112

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
61


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาช่างโยธา
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
21

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
4

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานความร่วมมือ
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
5

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
1

• งานทะเบียน
5

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
3

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
1

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


ศิริวัฒน์ รักสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสมหมาย รอดเนียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทศพล กลิ่นศรีสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาววิภาวรรณ แสงขาว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนันธวุฒิ น้อย
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์คำรณ ด้วงทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเสรี ไชยรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายไพโรจน์ ชูด้วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสมชาย เนียมสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสมใจ พูนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีทิพวรรณ อินทร์เกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสุนา สุรัตนเมธากุล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวภรณ์ทิพย์ ผุดดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิรพล ชูขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวุฒิ อินนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์Mr.Henry
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพลสินธ์ุ เพชรโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างสุชีลา ทิพย์วารีรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดปิยนุช สงสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายเดชาภพ ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชลิศรา แก้วประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางบุญช่วย ไข่ขวัญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายยอด เหมือนสังข์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายกิตติ ศิริธร
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายเสริมยศ ทองใส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายชอบ อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสุดใจ บุญยัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมชาย สงรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมจิตร ทองทวี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสาวสุคนธ์ กลิ่นมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางขวัญเรือน หนูแป้นน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิเชียร ไข่ขวัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเอกชัย หนูทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายทวีศิลป์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชูเกียรติ นวลละออง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิจิตร เดชเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเกียรติรัฐ พูลทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางจุฑาพร คงชุม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางมณฑา พรหมมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายนพพงค์ ช่วยสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวจริยา เรืองเทพ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรปิ่นอนงค์ ปานเพชร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)ธนัญชนก แก้วเสน
เจ้าหน้าที่ งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีธัญภัทร บุญแสง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายกฤษณพงษ์ เจ้ยชุม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)