ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
126

• หญิง
120

รวม
257


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
57


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
5

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
2

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
15

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
5

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


สมหมาย รอดเนียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมชาย เนียมสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายขวัญชัย จันทรโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายทศพล กลิ่นศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมใจ พูนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Henry
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธนภัทร เพชรย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายประเสริฐ คงฉิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างสุชีลา ทิพย์วารีรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายณัฐปคัลภ์ เสือพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดปิยนุช สงสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายเดชาภพ ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวอรวิภา เรืองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายชอบ อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสุดใจ บุญยัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมชาย สงรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางบุญช่วย ไข่ขวัญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายกิตติ ศิริธร
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายเสริมยศ ทองใส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสาวเกศราภรณ์ ศรีละมุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาววาสนา ศรีพิทักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวจริยา เรืองเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวสุคนธ์ กลิ่นมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิเชียร ไข่ขวัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเอกชัย หนูทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายทวีศิลป์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชูเกียรติ นวลละออง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางจุฑาพร คงชุม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ธนัญชนก แก้วเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไกรวิชญ์ ไกรบำรุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวมาริยา ศรีสมานุวัตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวอลิตา มาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวศิริพร หอยสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวอุไรวรรณ พจนะกนกกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวน้ำฝน คงจัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวิษณุ แก้วสิทธิ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอภิชัย อุ่นชู
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กัมพล ชูหว่าง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชำนาญ ช่วยคุณูปการ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหะมะดูกัน สาแล๊ะ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเฮนรี่ ดาลาแกน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบศักดิ์ พูลเอียด
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบPaul Estinar
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบSheny May Clairo Romero
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบAngeli ca T. Cay - od
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบSeraphine Wanjiku
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ