ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
124

• หญิง
117

รวม
243


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
116

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10

• แผนกวิชาช่างโยธา
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)
5

• งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใ
2

• งานทะเบียน
4

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
16

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3

• แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร
5

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายประสงค์ อยู่ทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการศิริวัฒน์ รักสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสมหมาย รอดเนียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธนิต แท่นปาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางขนิษฐา ประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประเสริฐ ทวีโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประวิทย์ ปานศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายมณฑป ไชยบัณฑิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิรัตน์ ขุนศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสุเทพ นุชิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุรีย์ การะศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางโสภา ทองแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางศรีวรรณ ชูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทิพวรรณ อินทร์เกตุ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาววิภาวรรณ แสงขาว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายกำจร รุ่งประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางกัญจนา เพชรกาฬ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.สุธิสา แก้วนุ้ย
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางพรทิพย์ โยธิน
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายสิน ช่วยสกุล
หัวหน้างาน งานการเงินนางพูนทรัพย์ มีมาก
หัวหน้างาน งานบัญชีนายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุนายคำรพ ชุมคล้าย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางอวยพร ฤทธิศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สุรินทร์ คงทอง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนายพงษ์ทิพย์ รักพวก
หัวหน้างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)นายประภาส ตะหรี
หัวหน้างาน งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชูชาติ สุชนก
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางวิไล มหาสุวรรณ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางกนกวดี บำรุงศักดิ์
หัวหน้างาน งานปกครองนายสมชาย เนียมสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมศักดิ์ แก้วซัง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางภิรมย์ นุดล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นายสุภาพ คงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นายเอกศาสน์ รอดเนียม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายในายสุชาติ แต้ตระกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายอุดม ชูสังข์
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นายอุเทน คงเทพ
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นายเอกราช ราชราวี
หัวหน้างาน งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นายสุรศักดิ์ นิลวงค์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางจันจิรา ปานดำ
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารนายไชยเจริญ ยั่งยืน
หัวหน้างาน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสารนายสุวิทย์ เตยแก้ว
หัวหน้างาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์นางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ (กลุ่มงาน

นางอวัสดา คังคะโน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจำเริญ ธีรัชกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวชิราภรณ์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนภาพร ลายพยัคฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจารุนันท์ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิรมล เกสรา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวรรณี ชาตอริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กิ่งไพร ทองชูดำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปาณิศา จันทร์แนม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฐิญาณัฐ ขุนเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุมลทิพย์ วัฒน์หนู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสหชาติ สุดเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจษฎา นารี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุญญนา นุ่มนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเสกพิสิฐ ทองโอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายประยูร โชโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์คำรณ ด้วงทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายณัฎฐชัย รัศมีสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายหรอหมาน นกแอนหมาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ไพฑูรย์ เรืองเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเสรี ไชยรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายขวัญชัย จันทรโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมจิตร์ หนูเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอัมพร ศรีนาค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุรชัย เหล็มปาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวุฒนา นุ้ยนุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกัมพล เพชรคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายไพโรจน์ ชูด้วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวานิต ศิริพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปณิดา โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายปรีชา รานวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายบุญชุบ คงพ่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพรมพล พรหมปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิเชษฐ์ สิงห์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายจเร มากสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพัฒพงศ์ หนูเพลา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสถาปนา มีขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชำนาญ ช่วยคุณูปการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะพรทิพย์ ชูแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาศักดิ์ แก้วฉีด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิเชษฐ อินทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสานันท์ คงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัยพฤกษ์ เทพจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจงขจร ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายประเสริฐ ชูมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิชาญ มีสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทศพล กลิ่นศรีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชัยณรงค์ มีมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางอติยา วังวราวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางธนสร สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจรินทร์ เมืองหนู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิรัตร นวลคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุวินิจ ฤทธิวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายบัญชา สุรสีห์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายอธิวัฒน์ ประนอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโอภาส ทองบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปรเมศร์ รอดราวี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมใจ พูนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชาญ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสดายุ พลสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวจิรัชยา ปานสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสิริลักษณ์ รักสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุรีพร นวลนิรันดร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางณัฐญา ชุมโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางพิมพ์นารา อนุสาร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางดรุณี มากทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวนิยม รักทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางจำเรียง เนตรนพรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายฉันณัฐ ชนะสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการกุหลาบ ธรฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววิภาดา สายช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอฎารัตน์ บุญมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเอกชัย เพ็จเซ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสมรภรณ์ บุญคมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวรัตติพร สมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสุวรรณี พันโกศล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางรุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นายนรินทร์ ดำนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวปิยทิพย์ อินทร์อักษร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวสุพิศ เมืองราม
ข้าราชการพลเรือน งานอาคารสถานที่

นางวิลาศ เทอดทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางธนิยา รอดเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอภิเดช ยาชะรัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศรราม บุญเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธวัชชัย รอดไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพงศ์เทพ ทิพย์นุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกฤษพล ช่วยแท่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธิติพงษ์ หน้องมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุมาศ จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชัชวิน กันภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุเมธ วรศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพุฒิพงค์ ตาแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพงษ์ พรสัทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอดิเทพ บุญรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิวัฒน์ แก้วกายศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังMr.Henry
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังMr. AFIQ IZZAT AFIQ IZZAT
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชรินทร์ สงสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายประเสริฐ คงฉิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างสุชีลา ทิพย์วารีรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายณัฐปคัลภ์ เสือพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายอาชนเทพ ชาติปัญญากร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายบุญเลิศ ชูนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวอรอุมา รัตนสิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทติมาร์ ปริยชาติตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนงนาฏ พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดปิยนุช สงสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเดชาภพ ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภานุกร อ่อนประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมานิตา สังปริเมนทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชมณพรรษ จายุพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกษิรา นุ้ยพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวพัชราพรรณ ด้วงชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอรวิภา เรืองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวอลิษา ช่วยเทวฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายกชกร ท่องคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชลิศรา แก้วประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายบุญส่ง จิตรพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสุดใจ บุญยัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายกิตติ ศิริธร
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายสมชาย สงรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายเสริมยศ ทองใส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายชอบ อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางบุญช่วย ไข่ขวัญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นางสุพิศ จันทร์ดำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ปิยวรรณ เล็กพุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศิริญา จันทร์แสะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ศุภนาถ ท้วมศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเอกนฤน อนันตาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางวาสนา จิตรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวเกศราภรณ์ ศรีละมุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางอุไรวรรณ บุญเพชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางชลิดา เพชรจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวจริยา เรืองเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวปทุมวดี สิทธิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางยุพาภร อ่อนแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอนัญญ์อร แก้วเมฆ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวศิรินทิพย์ ชัยศรียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวสุคนธ์ กลิ่นมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวิเชียร ไข่ขวัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเอกชัย หนูทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายทวีศิลป์ ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชูเกียรติ นวลละออง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเจียมจิตร ทองใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางจุฑาพร คงชุม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอภิญญา ศิริวัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางอรอนงค์ ทองรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานศูนย์ข้อมูลลสารสนเทศ)ธนัญชนก แก้วเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคีนพวรรณ แซ่เอี้ยว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางธันยนันท์ วงศ์ประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายศราวุธ ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวภคมน ยอแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายถาวรศักดิ์ อ่อนประสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววศิวรรณ มีเสียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิจติมา ช่วยกลับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางสาววิจิตรา อินทรวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(แนะแนว)นางพจมา ส่งด้วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางธนัชกัญ ชูเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาภรณ์ณภัส อินปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (วิจัย)นางฉวีวรรณ นุ้ยเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวมาริยา ศรีสมานุวัตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน (หลักสูตร)นางสาวจิราภรณ์ บุญแสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายในางสาวอารักษ์ นุ่นแจ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางนงนุช ชูแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวกรองแก้ว ช่วยทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางภัทลักษณ์ ไทรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางสุพัตรา สุรสีห์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นายวุฒิกร ทองไสย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)นางปรียาภา เพชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง แผนงานและความร่วมมือ(ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)นางสาวน้ำฝน คงจัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสมคิด ไวยรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไพบูลย์ ไหมสุข
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางจุฑามาศ คงเทพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นายคมกฤต จันคง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายฐานันต์ ราชเล็ก
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิษณุ แก้วสิทธิ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์