ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องส่งสัญญาณรีโมตระยะไกล
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายวิทิต รักสั้น,นายกิตติศักดิ์ จันทร์แดง,นายสรรเพชร อภัยรัตน์,นายกิตพงษ์ เหมือนเส็น,นายวัชรพล คงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7446 ครั้ง
2
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือพลังงานลม
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายธีรพัฒน์ อรุณรัตน์,นางสาววริศรา เพชรบูลย์,นางสาวสโรชา ศรีขวัญ,นายอภิเดช สงรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13361 ครั้ง
3
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตากปลาแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556(รางวัลชนะเลิศ ของอศจ.ประเภทที่ 4)
ชื่อผู้แต่ง : นายพัฒนพงษ์ สุขสว่าง,นางสาวสุดารัตน์ สงจันทร์,นายคณวัชร ศรีทัยแก้ว,นายศุภโชค ชูแก้ว,นางสาวกาญจนา เมืองอินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5065 ครั้ง
4
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องมือดัดท่อ PVC รูปแบบใหม่ (PVC pipe bending)
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของอศจ.ประเภทที่ 2)
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิพร รักแก้ว,นายประวิทย์ หงษ์ยนต์,นายจิรพนธ์ นุ่นร่ม,นายขจรศักดิ์ บุญพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7552 ครั้ง
5
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์รินน้ำแบบลดการใช้แรงยก
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายภูวนพ เรืองพุทธ,นายธนายุทธ บัวเนียม,นายอนุสรณ์ เพลงพิโรจน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3594 ครั้ง
6
[สิ่งประดิษฐ์] หัวขูดมะพร้าวปลอดภัยสูง
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายอุรุพงค์ หนูเสน,นายมาแอน โต๊ะเหมาะ,นายพงษ์ศักดิ์ จีนโอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3933 ครั้ง
7
[สิ่งประดิษฐ์] โรงจักรไฟฟ้าพลังงานน้ำ
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรายุทธ ทองช่วย,นายนัฐพงศ์ มากคำ,นายธีรศักดิ์ บุญช่วย,นายศิวนัท เหรียญเต็ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2814 ครั้ง
8
[สิ่งประดิษฐ์] มีดปอกอ้อย
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรศักดิ์ อร่ามเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2101 ครั้ง
9
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องหั่นกล้วยฉาบ
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายเทพนรินทร์ อินทร์พรม,นายจรณชัย เกื้อสุทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3680 ครั้ง
10
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องสูบน้ำพลังงานน้ำแบบทุ่นลอย
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศไนย วีระพันธ์,นายภานุพงศ์ เดชพุ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3436 ครั้ง
11
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องม้วนกล้วยฉาบ
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของอศจ.ประเภทที่ 6)
ชื่อผู้แต่ง : นายภราดร จิตตอารีย์,นายกิตติ เพชรกาศ,นายกิตติ เพชรกาศ,นายภานุวัตน์ คงใหม่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1109 ครั้ง
12
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องขูดมะพร้าว 2 ระบบ
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายปรเมษฐ์ จีนชาวนา,นายธนาวุฒิ เพชรคง,นายชานนท์ พูลนวล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1677 ครั้ง
13
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องขูดเนื้อมะพร้าวชนิดคงรูปกะลามะพร้าว
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายธรรมวัชร ศรีเพชร,นายขันติศักดิ์ พิพิธภัณฑ์,นายธนวัฒน์ คงปาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1036 ครั้ง
14
[สิ่งประดิษฐ์] ชุดอุปกรณ์ควบคุมตามแสงอาทิตย์
สิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายชำนาญ มณีโชติ,นายวิรุณ บุญรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2683 ครั้ง
15
[โครงการ] ระบบค้นหารหัสไปรษณีย์ด้วย MS Access 2007
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเมวดี อนุวัฒนากุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 856 ครั้ง
16
[โครงการ] สร้างเว็บเพจสำหรับสินค้า OTOP
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรทัย คงศรีทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 630 ครั้ง
17
[โครงการ] ระบบสินค้า ยืม คืน หนังสือ
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอารีวรรณ ทองโอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 835 ครั้ง
18
[โครงการ] สื่อการเรียนการสอนอาหารปักษ์ใต้
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 448 ครั้ง
19
[โครงการ] สื่อการสอนภาษา C
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริรัตน์ จำรูญนาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 686 ครั้ง
20
[โครงการ] สื่อการสอนโดยใช้ภาพตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพนิดา ไกรราญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 513 ครั้ง
21
[โครงการ] สร้างเว็บเพื่อน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2554
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยะนุช บัวทองเกื้อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 382 ครั้ง
22
[โครงการ] สื่อการสอนการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
โครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญฤดี สุขสำราญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 364 ครั้ง
23
[โครงการ] เว็บไซต์เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันจิรา แก้วนวล,นางสาวปาริษา แก้วงาม,นางสาววนิษา ปราบปรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 284 ครั้ง
24
[โครงการ] เว็บไซต์ขนมไทยพื้นบ้าน 4 ภาค
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิลาวัลย์ หนูชู,นางสาวสุนิษา เกื้อช่วย,นางสาวชลธิชา ด้วงคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 337 ครั้ง
25
[โครงการ] เว็บไซต์พรรณไม้มงคล
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา เณรแตง,นางสาวขนิษฐี สุวรรณลิขิต,นางสาวสุนิสา แก้วโขง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 289 ครั้ง
26
[โครงการ] เว็บไซต์วัดเขียนบางแก้ว(บางแก้วใต้)
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธัญญาภรณ์ ขวัญนา,นางสาวพรวลัย ทวีคณะโชติ,นางสาวพนัดดา ชูชนะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
27
[โครงการ] เว็บไซต์สมุนไพรไทย
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนัฐกานต์ ช่วยยก,นางสาวปาริชาติ ช่วยนะ,นางสาวศิริพร เกื้อเส้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 324 ครั้ง
28
[โครงการ] เว็บไซต์อาหารพื้นเมือง 4 ภาค
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิรัญญา ด้วงอินทร์,นางสาวมัณฑนา นุ้นนุ่น,นางสาวศศิประภา ยุวกาฬกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
29
[โครงการ] เว็บไซต์ Steve Jobs พ่อมดไอที
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกชกร ช่วยศรีนวล,นายลัญชกร เขมะไชยเวช,นางสาววินัสริน มิสรัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 233 ครั้ง
30
[โครงการ] เว็บไซต์โรงเรียนวัดอภยาราม
โครงการของนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายนพร เพ็งหนู,นางสาวณัฐฐิณี ทิพย์สังข์,นางสาวศุภาพิชญ์ สงรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
31
[โครงการ] วงจรทดลองการทำงานภายในของมอเตอร์ 1 เฟส
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา สมสมัย,นายสันติสุข เยาว์แสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 900 ครั้ง
32
[โครงการ] เครื่องขูดมะพร้าวกลับทางหมุนได้และปรับความเร็วได้
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายปรเมทร์ ทองขุนดำ,นายณรงค์ฤทธิ์ เอียดจุ้ย,นายสุชาครีย์ เปาะทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 794 ครั้ง
33
[โครงการ] เครื่องหั่นหยวกกล้วย
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายภาณุวิทย์ มณีเพิ่ม,นายอรรถพล แขกกาฬ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 984 ครั้ง
34
[โครงการ] แบตเตอรี่เพื่อสื่อการสอน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายธีระพันธ์ มากแก้ว,นายโกเมศ เศรษฐสุข,นายณัฐพล มารัตนกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1033 ครั้ง
35
[โครงการ] กังหันลมปั่นกระแสไฟฟ้า
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายสุเมธ พุทธทองสี,นายอรรถชัย รัตนพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1540 ครั้ง
36
[โครงการ] เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายนฤเบศ นาคเกลี้ยง,นายศุภกิจ ชุมอินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1124 ครั้ง
37
[โครงการ] จักรยานปั่นไฟฟ้ากระแสตรง
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายอดิศร แสงศรี,นายธนวัฒน์ ชูทอง,นายอนุวัฒน์ ฟักแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1096 ครั้ง
38
[โครงการ] ตู้ฟักไข่
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล เพชรคง,นายพิพัฒนิพงศ์ วุ่นวงค์,นายอนุวัตร นิโรจน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 834 ครั้ง
39
[โครงการ] เครื่องดัดท่อ PVC
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายวัชระกร จันทร์หนู,นายวิรุฬห์ ช่วยเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1379 ครั้ง
40
[โครงการ] ลูกกลิ้งตั้งม้วนลวดทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐสิทธิ์ คงศรีทอง,นายภูริทัต รุ่งเรือง,นายอุเทน ปิดเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 478 ครั้ง
41
[โครงการ] เครื่องเช็ครอยรั่วเครื่องทำความเย็น
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายโฆษิต ทองแป้น,นายปฐมพงษ์ เล็กพุ่ม,นายสุรเชษฐ์ ทิพย์ศิโรเวฐน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1003 ครั้ง
42
[โครงการ] ตู้อบฆ่าเชื้อรองเท้าด้วยแสง UV
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายสิงห์มนัส อ่ำขาว,นายอุดมศักดิ์ เกื้อเส้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1257 ครั้ง
43
[โครงการ] เครื่องคลี่สายไฟแบบล้อหมุน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐวุฒิ สังข์ดุก,นายชัยวัฒน์ ช่วยจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 903 ครั้ง
44
[โครงการ] ชุดฝึกมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายทศพล เอนกชัย,นายธีระศักดิ์ นุ่นขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 486 ครั้ง
45
[โครงการ] ไม้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายอภิวัฒน์ ชูภักดี,นายภัทธาวุธ ทาตะภิรมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 586 ครั้ง
46
[โครงการ] เครื่องพันขดลวดอัตโนมัติ
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายชาญณรงค์ แก้วจำรัส,นายวุฒิชัย บุญเวช,นายธนวัฒน์ นิ่มดวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 822 ครั้ง
47
[โครงการ] เร็กกูเลเตอร์ 0-30 V
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐดนัย บุรานเก่า,นายณัฐพงษ์ เอียดมุสิก,นายบุญญาวัตน์ เกื้อเส้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 344 ครั้ง
48
[โครงการ] ชุดฝึกมอเตอร์ 3 เฟส
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพัทธ สามัญเมือง,นายพิชิต เผ่าชู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 386 ครั้ง
49
[โครงการ] เร็กกูเลเตอร์ 0-30 V
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พัทธ์ จีนพานิช,นายจักรพงษ์ กลับจูด,นายธนาวุฒิ ตุนละนิตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
50
[โครงการ] เครื่องฟอร์มคอยล์ดิจิตอล
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดารัตน์ ด้วงสังข์,นายอดิศักดิ์ ใจดำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 329 ครั้ง
51
[โครงการ] อุปกรณ์ตั้งเวลาปิดระบบแสงสว่าง
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายธนากร เจ้ยแก้ว,นายอวิรุฒ ผอมนุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 851 ครั้ง
52
[โครงการ] ตั้งเวลาปิดพัดลม
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายธนดิษย์ แก้วชูแสง,นายภัทรพงศ์ มณีพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 787 ครั้ง
53
[โครงการ] การนับจำนวนเลข 2 หลักแสดงผลด้วย 7 segment
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายชูเกียรติ อ่อนทอง,นายธนชัย ต้องชู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
54
[โครงการ] การทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่องการแสดงข้อความบนจอ LCD
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายเก่งกาจ รุ่งทอง,นายณัฐวุฒื ด้วงนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 338 ครั้ง
55
[โครงการ] ชุดฝึกปฏิบัติการสเต็ปปิ้งมอเตอร์
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายภานุวัฒน์ เรืองพุฒ,นายวิฑูล นิลเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 317 ครั้ง
56
[โครงการ] พัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยนุช ธีระแนว,นางสาวมณีนุช คงแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1079 ครั้ง
57
[โครงการ] เครื่องชั่งนำ้หนักดิจิตอล
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฏฐากร น้อยปาน,นายศิวนาถ ทองศรีรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 536 ครั้ง
58
[โครงการ] สวิทช์เลือกวัดค่าแรงดันระบบสามเฟสอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายพรภิรมย์ พรหมแก้ว,นายพุฒิพงศ์ หนูนอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 274 ครั้ง
59
[โครงการ] ปิด-เปิดแอลอีดีด้วยโปรแกรมวิชชวลเบสิค
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต ปานเพชร,นายเกษมสันต์ คเชนทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 249 ครั้ง
60
[โครงการ] ทักษะออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายศิวะ สิทธิชัย,นายอนิรุตติ์ เพ่งเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 293 ครั้ง
61
[โครงการ] พัดลมปรับความเร็วรอบตามอุณหภูมิ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายประสิทธิ์ ไชยสุด,นายเกริกเกียรติ ไหมอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 641 ครั้ง
62
[โครงการ] เครื่องควบคุมมอเตอร์ทำงานเรียงลำดับตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรพงศ์ แจ่มศรี,นายนฤนาท ฤทธิ์สุนทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 302 ครั้ง
63
[โครงการ] เฟสโปรเทคชั่นอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายพีระพล นุ่นด้วง,นายเอกวิทย์ แสงสุด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 285 ครั้ง
64
[โครงการ] โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายสุขสันต์ ธัญญพาณิชย์,นายศุภชัย มิ่งสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 825 ครั้ง
65
[โครงการ] ปั๊มลมรีไซเกิลจากคอมเพรสเซอร์
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายฉัตรสุริยา บุญมาก,นายกิตติพันธ์ ทองคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 681 ครั้ง
66
[โครงการ] เครื่องซีลด์ปากถุงแบบตั้งเวลาตามระดับความหนาของวัสดุ
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายชินกฤต ย่องลั่น,นายณัฐพงศ์ อนุรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 349 ครั้ง
67
[โครงการ] เครื่องปิด-เปิดไฟเวลากลางคืน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤตเมธ ทวีศรี,นายจตุรณต์ เกลี้ยงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 558 ครั้ง
68
[โครงการ] เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 2 in 1
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายมนตรี นำ้นอง,นายอริยะ ณะมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 597 ครั้ง
69
[โครงการ] เครื่องไล่ยุง
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายพรชัย ช่วยเกตุ,นายพีระวัฒน์ จารย์ปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1053 ครั้ง
70
[โครงการ] ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายทรงพล บัวผัน,นายทรงยศ สะรุโณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 275 ครั้ง
71
[โครงการ] เครื่องเตือนลืมปิดตู้เย็น
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพล จันทร์บัว,นายมณฑล รุยหะรู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 633 ครั้ง
72
[โครงการ] เครื่องเซนเซอร์คนเข้าออกด้วยสัญญาณอินฟาเรด
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายวราวุฒิ เดชเกิด,นายอภิสิทธิ์ ด้วงศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 575 ครั้ง
73
[โครงการ] โคมไฟไฮเทค
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวคณิดา ทองนาค,นางสาวเสาวลักษณ์ หนูเลียง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1132 ครั้ง
74
[โครงการ] เครื่องแสดงอุณหภูมิ
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้แต่ง : นายจักรี จันทร์อุไร,นายจิตติพงษ์ พ่วงคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 661 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 74 เรื่อง